[BDMV] Vivy -Fluorite Eye's Song- (2021) :: Nyaa ISS

[BDMV] Vivy -Fluorite Eye's Song- (2021)

Category:
Date:
2021-12-05 03:45 UTC
Submitter:
Seeders:
6
Information:
Leechers:
4
File size:
112.2 GiB
Completed:
135
Info hash:
8a3a033116a3bc14edb52f391c4148085c01078a
|Visual| |:-------------:|:-------------:|-----:| |![Vivy.png](https://i.ibb.co/qprLLNQ/Visual.png)| |Video Codec|Audio|Subtitles| |:-: |:-------------:| :-----:| :-----:| :---:| |AVC 1080p|Japanese PCM 2.0 48kHz 24-bit |None |Credit| |:-------------:|:-------------:|-----:| |NepBlanc|

File list

 • [BDMV] Vivy -Fluorite Eye's Song- (2021)
  • [BDMV][210630][Vivy Fluorite Eye's Song][Vol.1]
   • Artwork
    • BD.jpg (1.2 MiB)
    • BDCover.jpg (7.3 MiB)
    • BDSlip.jpg (2.7 MiB)
    • CD.jpg (1.1 MiB)
   • BD
    • BDMV
     • BACKUP
      • CLIPINF
       • 00000.clpi (572 Bytes)
       • 00001.clpi (400 Bytes)
       • 00002.clpi (392 Bytes)
       • 00003.clpi (11.4 KiB)
       • 00004.clpi (10.1 KiB)
       • 00005.clpi (408 Bytes)
       • 00006.clpi (472 Bytes)
       • 00007.clpi (292 Bytes)
       • 00008.clpi (292 Bytes)
       • 00011.clpi (464 Bytes)
       • 00099.clpi (896 Bytes)
      • PLAYLIST
       • 00000.mpls (334 Bytes)
       • 00001.mpls (534 Bytes)
       • 00002.mpls (226 Bytes)
       • 00003.mpls (212 Bytes)
       • 00004.mpls (170 Bytes)
       • 00005.mpls (170 Bytes)
       • 00099.mpls (1010 Bytes)
      • MovieObject.bdmv (1.4 KiB)
      • index.bdmv (168 Bytes)
     • CLIPINF
      • 00000.clpi (572 Bytes)
      • 00001.clpi (400 Bytes)
      • 00002.clpi (392 Bytes)
      • 00003.clpi (11.4 KiB)
      • 00004.clpi (10.1 KiB)
      • 00005.clpi (408 Bytes)
      • 00006.clpi (472 Bytes)
      • 00007.clpi (292 Bytes)
      • 00008.clpi (292 Bytes)
      • 00011.clpi (464 Bytes)
      • 00099.clpi (896 Bytes)
     • META
      • DL
       • bdmt_eng.xml (522 Bytes)
       • bdmt_jpn.xml (522 Bytes)
       • meta_L.jpg (75.2 KiB)
       • meta_S.jpg (53.0 KiB)
     • PLAYLIST
      • 00000.mpls (334 Bytes)
      • 00001.mpls (534 Bytes)
      • 00002.mpls (226 Bytes)
      • 00003.mpls (212 Bytes)
      • 00004.mpls (170 Bytes)
      • 00005.mpls (170 Bytes)
      • 00099.mpls (1010 Bytes)
     • STREAM
      • 00000.m2ts (129.1 MiB)
      • 00001.m2ts (8.4 MiB)
      • 00002.m2ts (14.9 MiB)
      • 00003.m2ts (7.6 GiB)
      • 00004.m2ts (6.6 GiB)
      • 00005.m2ts (14.7 MiB)
      • 00006.m2ts (77.1 MiB)
      • 00007.m2ts (192.0 KiB)
      • 00008.m2ts (114.0 KiB)
      • 00011.m2ts (29.2 MiB)
      • 00099.m2ts (323.0 MiB)
     • MovieObject.bdmv (1.4 KiB)
     • index.bdmv (168 Bytes)
    • CERTIFICATE
     • BACKUP
      • id.bdmv (104 Bytes)
     • id.bdmv (104 Bytes)
   • CD
    • 01 - Original Drama Present for You.flac (99.7 MiB)
    • 01 - Present for You.flac (32.5 MiB)
  • [BDMV][210728][Vivy Fluorite Eye's Song][Vol.2]
   • Artwork
    • BD.jpg (1.2 MiB)
    • BDCover.jpg (7.0 MiB)
    • BDSlip.jpg (2.8 MiB)
    • CD.jpg (1.1 MiB)
   • BD
    • BDMV
     • BACKUP
      • CLIPINF
       • 00000.clpi (540 Bytes)
       • 00001.clpi (400 Bytes)
       • 00002.clpi (392 Bytes)
       • 00003.clpi (10.3 KiB)
       • 00004.clpi (10.6 KiB)
       • 00005.clpi (408 Bytes)
       • 00006.clpi (1.0 KiB)
       • 00007.clpi (292 Bytes)
       • 00008.clpi (292 Bytes)
       • 00009.clpi (1.1 KiB)
       • 00010.clpi (1.5 KiB)
       • 00011.clpi (464 Bytes)
       • 00012.clpi (1.6 KiB)
       • 00099.clpi (984 Bytes)
      • PLAYLIST
       • 00000.mpls (334 Bytes)
       • 00001.mpls (576 Bytes)
       • 00002.mpls (240 Bytes)
       • 00003.mpls (240 Bytes)
       • 00004.mpls (170 Bytes)
       • 00005.mpls (170 Bytes)
       • 00006.mpls (170 Bytes)
       • 00007.mpls (170 Bytes)
       • 00008.mpls (170 Bytes)
       • 00099.mpls (912 Bytes)
      • MovieObject.bdmv (2.0 KiB)
      • index.bdmv (204 Bytes)
     • CLIPINF
      • 00000.clpi (540 Bytes)
      • 00001.clpi (400 Bytes)
      • 00002.clpi (392 Bytes)
      • 00003.clpi (10.3 KiB)
      • 00004.clpi (10.6 KiB)
      • 00005.clpi (408 Bytes)
      • 00006.clpi (1.0 KiB)
      • 00007.clpi (292 Bytes)
      • 00008.clpi (292 Bytes)
      • 00009.clpi (1.1 KiB)
      • 00010.clpi (1.5 KiB)
      • 00011.clpi (464 Bytes)
      • 00012.clpi (1.6 KiB)
      • 00099.clpi (984 Bytes)
     • META
      • DL
       • bdmt_eng.xml (522 Bytes)
       • bdmt_jpn.xml (522 Bytes)
       • meta_L.jpg (75.2 KiB)
       • meta_S.jpg (53.0 KiB)
     • PLAYLIST
      • 00000.mpls (334 Bytes)
      • 00001.mpls (576 Bytes)
      • 00002.mpls (240 Bytes)
      • 00003.mpls (240 Bytes)
      • 00004.mpls (170 Bytes)
      • 00005.mpls (170 Bytes)
      • 00006.mpls (170 Bytes)
      • 00007.mpls (170 Bytes)
      • 00008.mpls (170 Bytes)
      • 00099.mpls (912 Bytes)
     • STREAM
      • 00000.m2ts (115.4 MiB)
      • 00001.m2ts (8.4 MiB)
      • 00002.m2ts (14.9 MiB)
      • 00003.m2ts (6.9 GiB)
      • 00004.m2ts (6.9 GiB)
      • 00005.m2ts (14.7 MiB)
      • 00006.m2ts (420.9 MiB)
      • 00007.m2ts (252.0 KiB)
      • 00008.m2ts (132.0 KiB)
      • 00009.m2ts (516.6 MiB)
      • 00010.m2ts (784.9 MiB)
      • 00011.m2ts (29.2 MiB)
      • 00012.m2ts (833.3 MiB)
      • 00099.m2ts (381.4 MiB)
     • MovieObject.bdmv (2.0 KiB)
     • index.bdmv (204 Bytes)
    • CERTIFICATE
     • BACKUP
      • id.bdmv (104 Bytes)
     • id.bdmv (104 Bytes)
   • CD
    • 01 - Audio Drama First Step.flac (78.2 MiB)
    • 02 - First Step.flac (28.5 MiB)
    • cd.log (4.2 KiB)
  • [BDMV][210825][Vivy Fluorite Eye's Song][Vol.3]
   • Artwork
    • BD.jpg (1.2 MiB)
    • BDCover.jpg (6.7 MiB)
    • BDSlip.jpg (2.7 MiB)
    • CD.jpg (1.1 MiB)
   • BD
    • BDMV
     • BACKUP
      • CLIPINF
       • 00000.clpi (560 Bytes)
       • 00001.clpi (400 Bytes)
       • 00002.clpi (392 Bytes)
       • 00003.clpi (10.4 KiB)
       • 00004.clpi (10.6 KiB)
       • 00005.clpi (408 Bytes)
       • 00006.clpi (1.1 KiB)
       • 00007.clpi (292 Bytes)
       • 00008.clpi (292 Bytes)
       • 00009.clpi (956 Bytes)
       • 00011.clpi (464 Bytes)
       • 00099.clpi (976 Bytes)
      • PLAYLIST
       • 00000.mpls (334 Bytes)
       • 00001.mpls (576 Bytes)
       • 00002.mpls (240 Bytes)
       • 00003.mpls (240 Bytes)
       • 00004.mpls (170 Bytes)
       • 00005.mpls (170 Bytes)
       • 00006.mpls (170 Bytes)
       • 00099.mpls (912 Bytes)
      • MovieObject.bdmv (1.6 KiB)
      • index.bdmv (180 Bytes)
     • CLIPINF
      • 00000.clpi (560 Bytes)
      • 00001.clpi (400 Bytes)
      • 00002.clpi (392 Bytes)
      • 00003.clpi (10.4 KiB)
      • 00004.clpi (10.6 KiB)
      • 00005.clpi (408 Bytes)
      • 00006.clpi (1.1 KiB)
      • 00007.clpi (292 Bytes)
      • 00008.clpi (292 Bytes)
      • 00009.clpi (956 Bytes)
      • 00011.clpi (464 Bytes)
      • 00099.clpi (976 Bytes)
     • META
      • DL
       • bdmt_eng.xml (522 Bytes)
       • bdmt_jpn.xml (522 Bytes)
       • meta_L.jpg (75.2 KiB)
       • meta_S.jpg (53.0 KiB)
     • PLAYLIST
      • 00000.mpls (334 Bytes)
      • 00001.mpls (576 Bytes)
      • 00002.mpls (240 Bytes)
      • 00003.mpls (240 Bytes)
      • 00004.mpls (170 Bytes)
      • 00005.mpls (170 Bytes)
      • 00006.mpls (170 Bytes)
      • 00099.mpls (912 Bytes)
     • STREAM
      • 00000.m2ts (110.8 MiB)
      • 00001.m2ts (8.4 MiB)
      • 00002.m2ts (14.9 MiB)
      • 00003.m2ts (6.9 GiB)
      • 00004.m2ts (6.9 GiB)
      • 00005.m2ts (14.7 MiB)
      • 00006.m2ts (466.8 MiB)
      • 00007.m2ts (228.0 KiB)
      • 00008.m2ts (132.0 KiB)
      • 00009.m2ts (428.6 MiB)
      • 00011.m2ts (29.2 MiB)
      • 00099.m2ts (371.9 MiB)
     • MovieObject.bdmv (1.6 KiB)
     • index.bdmv (180 Bytes)
    • CERTIFICATE
     • BACKUP
      • id.bdmv (104 Bytes)
     • id.bdmv (104 Bytes)
   • CD
    • 01 - Audio Drama Live It Up.flac (164.8 MiB)
    • 01 - Live It Up.flac (27.7 MiB)
    • log.log (4.3 KiB)
  • [BDMV][210929][Vivy -Fluorite Eye's Song][Vol.4]
   • Artwork
    • BD.jpg (1.2 MiB)
    • BDCover.jpg (5.8 MiB)
    • BDSlip.jpg (2.7 MiB)
    • CD.jpg (1.1 MiB)
   • BD
    • BDMV
     • BACKUP
      • CLIPINF
       • 00000.clpi (10.3 KiB)
       • 00001.clpi (400 Bytes)
       • 00002.clpi (392 Bytes)
       • 00003.clpi (10.4 KiB)
       • 00004.clpi (10.8 KiB)
       • 00005.clpi (408 Bytes)
       • 00006.clpi (552 Bytes)
       • 00007.clpi (292 Bytes)
       • 00008.clpi (292 Bytes)
       • 00009.clpi (1.1 KiB)
       • 00010.clpi (1.1 KiB)
       • 00011.clpi (464 Bytes)
       • 00099.clpi (956 Bytes)
      • PLAYLIST
       • 00000.mpls (334 Bytes)
       • 00001.mpls (772 Bytes)
       • 00002.mpls (240 Bytes)
       • 00003.mpls (254 Bytes)
       • 00004.mpls (240 Bytes)
       • 00005.mpls (170 Bytes)
       • 00006.mpls (170 Bytes)
       • 00007.mpls (170 Bytes)
       • 00099.mpls (1010 Bytes)
      • MovieObject.bdmv (1.8 KiB)
      • index.bdmv (192 Bytes)
     • CLIPINF
      • 00000.clpi (10.3 KiB)
      • 00001.clpi (400 Bytes)
      • 00002.clpi (392 Bytes)
      • 00003.clpi (10.4 KiB)
      • 00004.clpi (10.8 KiB)
      • 00005.clpi (408 Bytes)
      • 00006.clpi (552 Bytes)
      • 00007.clpi (292 Bytes)
      • 00008.clpi (292 Bytes)
      • 00009.clpi (1.1 KiB)
      • 00010.clpi (1.1 KiB)
      • 00011.clpi (464 Bytes)
      • 00099.clpi (956 Bytes)
     • META
      • DL
       • bdmt_eng.xml (522 Bytes)
       • bdmt_jpn.xml (522 Bytes)
       • meta_L.jpg (75.2 KiB)
       • meta_S.jpg (53.0 KiB)
     • PLAYLIST
      • 00000.mpls (334 Bytes)
      • 00001.mpls (772 Bytes)
      • 00002.mpls (240 Bytes)
      • 00003.mpls (254 Bytes)
      • 00004.mpls (240 Bytes)
      • 00005.mpls (170 Bytes)
      • 00006.mpls (170 Bytes)
      • 00007.mpls (170 Bytes)
      • 00099.mpls (1010 Bytes)
     • STREAM
      • 00000.m2ts (6.9 GiB)
      • 00001.m2ts (8.4 MiB)
      • 00002.m2ts (14.9 MiB)
      • 00003.m2ts (6.9 GiB)
      • 00004.m2ts (6.9 GiB)
      • 00005.m2ts (14.7 MiB)
      • 00006.m2ts (114.9 MiB)
      • 00007.m2ts (270.0 KiB)
      • 00008.m2ts (162.0 KiB)
      • 00009.m2ts (421.4 MiB)
      • 00010.m2ts (477.6 MiB)
      • 00011.m2ts (29.2 MiB)
      • 00099.m2ts (344.0 MiB)
     • MovieObject.bdmv (1.8 KiB)
     • index.bdmv (192 Bytes)
    • CERTIFICATE
     • BACKUP
      • id.bdmv (104 Bytes)
     • id.bdmv (104 Bytes)
   • CD
    • 01 - Original Drama Think of You.flac (127.3 MiB)
    • 02 - Think of You.flac (27.0 MiB)
    • log.log (4.3 KiB)
  • [BDMV][211027][Vivy Fluorite Eye's Song][Vol.5]
   • Artwork
    • BD.jpg (1.2 MiB)
    • BDCover.jpg (6.7 MiB)
    • BDSlip.jpg (2.8 MiB)
    • CD.jpg (1.1 MiB)
   • BD
    • BDMV
     • BACKUP
      • CLIPINF
       • 00000.clpi (10.0 KiB)
       • 00001.clpi (400 Bytes)
       • 00002.clpi (392 Bytes)
       • 00003.clpi (10.5 KiB)
       • 00004.clpi (10.6 KiB)
       • 00005.clpi (408 Bytes)
       • 00006.clpi (1.0 KiB)
       • 00007.clpi (292 Bytes)
       • 00008.clpi (292 Bytes)
       • 00009.clpi (1.3 KiB)
       • 00011.clpi (464 Bytes)
       • 00099.clpi (856 Bytes)
      • PLAYLIST
       • 00000.mpls (334 Bytes)
       • 00001.mpls (590 Bytes)
       • 00002.mpls (254 Bytes)
       • 00003.mpls (240 Bytes)
       • 00004.mpls (226 Bytes)
       • 00005.mpls (170 Bytes)
       • 00006.mpls (170 Bytes)
       • 00099.mpls (1.1 KiB)
      • MovieObject.bdmv (1.6 KiB)
      • index.bdmv (180 Bytes)
     • CLIPINF
      • 00000.clpi (10.0 KiB)
      • 00001.clpi (400 Bytes)
      • 00002.clpi (392 Bytes)
      • 00003.clpi (10.5 KiB)
      • 00004.clpi (10.6 KiB)
      • 00005.clpi (408 Bytes)
      • 00006.clpi (1.0 KiB)
      • 00007.clpi (292 Bytes)
      • 00008.clpi (292 Bytes)
      • 00009.clpi (1.3 KiB)
      • 00011.clpi (464 Bytes)
      • 00099.clpi (856 Bytes)
     • META
      • DL
       • bdmt_eng.xml (522 Bytes)
       • bdmt_jpn.xml (522 Bytes)
       • meta_L.jpg (75.2 KiB)
       • meta_S.jpg (53.0 KiB)
     • PLAYLIST
      • 00000.mpls (334 Bytes)
      • 00001.mpls (590 Bytes)
      • 00002.mpls (254 Bytes)
      • 00003.mpls (240 Bytes)
      • 00004.mpls (226 Bytes)
      • 00005.mpls (170 Bytes)
      • 00006.mpls (170 Bytes)
      • 00099.mpls (1.1 KiB)
     • STREAM
      • 00000.m2ts (6.4 GiB)
      • 00001.m2ts (8.4 MiB)
      • 00002.m2ts (14.9 MiB)
      • 00003.m2ts (6.9 GiB)
      • 00004.m2ts (6.9 GiB)
      • 00005.m2ts (14.7 MiB)
      • 00006.m2ts (422.5 MiB)
      • 00007.m2ts (234.0 KiB)
      • 00008.m2ts (138.0 KiB)
      • 00009.m2ts (591.4 MiB)
      • 00011.m2ts (29.2 MiB)
      • 00099.m2ts (297.4 MiB)
     • MovieObject.bdmv (1.6 KiB)
     • index.bdmv (180 Bytes)
    • CERTIFICATE
     • BACKUP
      • id.bdmv (104 Bytes)
     • id.bdmv (104 Bytes)
   • CD
    • 01 - Original Drama Just Once More.flac (174.6 MiB)
    • 02 - Just Once More.flac (36.4 MiB)
    • log.log (4.3 KiB)
  • [BDMV][211124][Vivy Fluorite Eye's Song][Vol.6-Fin]
   • Artwork
    • BD.jpg (1.2 MiB)
    • BDCover.jpg (6.8 MiB)
    • BDSlip.jpg (2.7 MiB)
    • CD.jpg (1.1 MiB)
   • BD
    • BDMV
     • BACKUP
      • CLIPINF
       • 00000.clpi (11.0 KiB)
       • 00001.clpi (400 Bytes)
       • 00002.clpi (392 Bytes)
       • 00003.clpi (10.7 KiB)
       • 00004.clpi (10.5 KiB)
       • 00005.clpi (408 Bytes)
       • 00006.clpi (1.1 KiB)
       • 00007.clpi (292 Bytes)
       • 00008.clpi (292 Bytes)
       • 00011.clpi (464 Bytes)
       • 00099.clpi (1020 Bytes)
      • PLAYLIST
       • 00000.mpls (334 Bytes)
       • 00001.mpls (576 Bytes)
       • 00002.mpls (240 Bytes)
       • 00003.mpls (240 Bytes)
       • 00004.mpls (212 Bytes)
       • 00005.mpls (170 Bytes)
       • 00099.mpls (814 Bytes)
      • MovieObject.bdmv (1.4 KiB)
      • index.bdmv (168 Bytes)
     • CLIPINF
      • 00000.clpi (11.0 KiB)
      • 00001.clpi (400 Bytes)
      • 00002.clpi (392 Bytes)
      • 00003.clpi (10.7 KiB)
      • 00004.clpi (10.5 KiB)
      • 00005.clpi (408 Bytes)
      • 00006.clpi (1.1 KiB)
      • 00007.clpi (292 Bytes)
      • 00008.clpi (292 Bytes)
      • 00011.clpi (464 Bytes)
      • 00099.clpi (1020 Bytes)
     • META
      • DL
       • bdmt_eng.xml (522 Bytes)
       • bdmt_jpn.xml (522 Bytes)
       • meta_L.jpg (75.2 KiB)
       • meta_S.jpg (53.0 KiB)
     • PLAYLIST
      • 00000.mpls (334 Bytes)
      • 00001.mpls (576 Bytes)
      • 00002.mpls (240 Bytes)
      • 00003.mpls (240 Bytes)
      • 00004.mpls (212 Bytes)
      • 00005.mpls (170 Bytes)
      • 00099.mpls (814 Bytes)
     • STREAM
      • 00000.m2ts (6.5 GiB)
      • 00001.m2ts (8.4 MiB)
      • 00002.m2ts (14.9 MiB)
      • 00003.m2ts (6.9 GiB)
      • 00004.m2ts (6.8 GiB)
      • 00005.m2ts (14.7 MiB)
      • 00006.m2ts (475.0 MiB)
      • 00007.m2ts (216.0 KiB)
      • 00008.m2ts (126.0 KiB)
      • 00011.m2ts (29.2 MiB)
      • 00099.m2ts (404.8 MiB)
     • MovieObject.bdmv (1.4 KiB)
     • index.bdmv (168 Bytes)
    • CERTIFICATE
     • BACKUP
      • id.bdmv (104 Bytes)
     • id.bdmv (104 Bytes)
   • CD
    • 01 - Original Drama Song for Singer.flac (136.2 MiB)
    • 02 - Song for Singer.flac (25.7 MiB)
    • log.log (4.3 KiB)
Thanks for taking the remaining volumes out of U2 limbo.
HAH someone decided to post this here well I should more or less say DO NOT POST ON PUBLIC TRACKERS next time I GUESS Jokes aside I'd love to post these myself on PT's but I always take a bit of a delay so the Guys in the Private Trackers can get to it first ^^
So it was you who kept taking down (or requesting to) every single Vivy BDMV torrent that showed up these past months, huh? What's exactly the issue besides egotistical PT elitism? Aren't we all comrades in sharing, or does only the U2 circlejerk count for that?
@Nep_Blanc bad pirate you pirated someone works and you don't want to be pirated
Please seed :" https://nyaa.iss.one/view/1265883
Please seed :" https://nyaa.iss.one/view/1265883
Please seed :" https://nyaa.iss.one/view/1265883
||bad pirate you pirated someone works and you don’t want to be pirated|| @Lily-White No just common practise to not upload to Public trackers as these files should not be shared on public trackers the first place. I shall edit my descriptions to say do not upload to public trackers next time.